Säännöt

Tälle sivulle on koottu Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n säännöt. 

1: Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Liikunta ry, epävirallinen lyhenne Pokali. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on The Sports Federation of North Karelia. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä aluejärjestö, jonka kotipaikka on Joensuun kaupunki ja toiminta-alue on Pohjois-Karjalan maakunta. Aluejärjestön virallinen kieli on suomi. Aluejärjestö on Suomen Liikunta ja Urheilu (SLU) ry:n jäsen. Lisäksi se voi kuulua jäsenenä myös muihin valtakunnallisiin liikunta- ja urheilujärjestöihin sekä maakunnallisiin yhteistyöjärjestöihin ja -organisaatioihin.

2: Tarkoitus

Aluejärjestö on maakunnallinen liikunnan ja urheilun asiantuntija-, kehittämis- ja yhteistyöjärjestö, jonka päätehtävänä on pohjoiskarjalaisten hyvinvoinnin edistäminen liikunnan ja urheilun avulla sekä liikuntakulttuurin elinvoimaisuuden ja monipuolisuuden varmistaminen.

Aluejärjestön tarkoituksena on johtaa liikunnan ja urheilun kehitystä toimialueellaan sekä toimia liikunnan ja urheilun edunvalvojana.

3: Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

 • Edistää liikunta- ja urheilukulttuurin yleistä sekä maakunnallista ja paikallista strategia- ja kehitystyötä.
 • Edistää liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden toteuttamista.
 • Tuottaa voittoa tuottamatta jäsenistölleen, valtakunnallisille liikuntajärjestöille tai niiden alueorganisaatioille, alueen urheiluseuroille sekä muille liikuntaa ja urheilua harrastaville yhteisöille palveluja ja tuotteita.
 • Toteuttaa sekä edistää liikunta- ja urheilukulttuuriin liittyvää koulutusta, tutkimusta, tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä muuta viestintää.
 • Osallistuu liikuntaa sekä urheilua edistäviin kehittämishankkeisiin.
 • Järjestää liikuntaan ja urheiluun liittyviä tapahtumia sekä muita tilaisuuksia.
 • Kerää, tallentaa ja hyödyntää liikunta- ja urheiluperinnettä yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi aluejärjestö hankkii varoja ottamalla vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, perimällä jäseniltään jäsenmaksuja, järjestämällä liikunta- ja urheilutapahtumia, keräyksiä, arpajaisia, harjoittamalla kopiointi- ja julkaisutoimintaa sekä välittämällä liikuntaan liittyvää materiaalia ja palveluja.

Aluejärjestö voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, kuten kiinteistöjä.

4: Jäsenet

Aluejärjestön jäseniksi voivat liittyä Pohjois-Karjalassa toimivat rekisteröidyt valtakunnalliset urheilu- ja liikuntajärjestöt tai niiden rekisteröidyt alueelliset ja maakunnalliset organisaatiot sekä muut urheilua ja liikuntaa edistävät maakunnalliset oikeustoimikelpoiset yhdistykset ja rekisteröidyt säätiöt sekä urheilua ja liikutaa harjoittavat rekisteröidyt urheiluseurat ja muut yhdistykset, jotka aluejärjestön hallitus kirjallisen hakemuksen perusteella jäseniksi hyväksyy.

Aluejärjestön jäseniltä peritään jäsenmaksu, jonka suuruuden aluejärjestön kokous päättää. Jäseniltä voidaan periä maksuja aluejärjestön palvelujen käyttämisestä. Jäsen voi erota tekemällä siitä kirjallisen ilmoituksen aluejärjestön hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta aluejärjestön kokouksessa. Eroaminen tulee voimaan välittömästi, mutta jäsenvelvoitteet jatkuvat sen kalenterivuoden loppuun, jonka aikana eroamisesta on ilmoitettu.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei enää täytä näissä säännöissä määrättyjä jäsenyyden edellytyksiä, toimii näiden sääntöjen vastaisesti tai menettelyllään huomattavasti vahingoittaa yhdistystä. Erottamispäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi (5) vuorokautta sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä.

Päätöksestä voi valittaa urheilun oikeusturvalautakunnalle sen mukaan kuin siitä on erikseen määrätty.

5: Huomioimiset

Henkilö, joka pitkän aikaa on toiminut ansiokkaasti aluejärjestön puheenjohtajana, voidaan aluejärjestön kokouksen yksimielisellä päätöksellä kutsua aluejärjestön kunniapuheenjohtajaksi.

Henkilö, joka pitkän aikaa on erityisen ansiokkaasti edistänyt aluejärjestön tarkoituksen toteuttamista, voidaan aluejärjestön kokouksen yksimielisellä päätöksellä kutsua aluejärjestön kunniajäseneksi. Kunniapuheenjohtajat ja -jäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

Aluejärjestön jäsenille ja yksityisille henkilöille sekä yhteisöille myönnettävistä ansiomerkeistä ja muista kunnianosoituksista määrätään ansiomerkkisäännöissä, jotka aluejärjestön hallitus hyväksyy.

Aluejärjestön toimielimet

Aluejärjestön toimielimet ovat aluejärjestön kokous ja hallitus.

6: Aluejärjestön kokous

Aluejärjestön asioista päätetään sen kokouksissa. Aluejärjestöllä on vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta; kevätkokous maalis - toukokuussa ja syyskokous loka - joulukuussa.

Kevätkokouksessa:

 1. valitaan kokouksen toimihenkilöt ja tarvittavat valiokunnat
 2. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 3. esitetään vuosikertomus ja tilikertomus tilitarkastuslausuntoineen /toiminnantarkastuslausuntoineen edelliseltä toimikaudelta
 4. päätetään edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta
 5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 6. käsitellään muut aluejärjestön hallituksen tai jäsenten hallitukselle 28.2. mennessä kirjallisesti esittämät asiat.

Syyskokouksessa:

 1. valitaan kokouksen toimihenkilöt ja tarvittavat valiokunnat
 2. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 3. päätetään hallituksen puheenjohtajien ja jäsenten kokouspalkkioista sekä tilintarkastajien / toiminnantarkastajan palkkioista
 4. valitaan erovuotisten tilalle
  • hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
  • varapuheenjohtaja erovuotisen tilalle
  • muut hallituksen jäsenet
 5. valitaan yksi tilintarkastaja / toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja / varatoiminnantarkastaja
 6. päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksuista
 7. hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
 8. hyväksytään talousarvio seuraavaa tilivuotta varten
 9. käsitellään muut aluejärjestön hallituksen tai jäsenten hallitukselle 30.9. mennessä kirjallisesti esittämät asiat.

Aluejärjestön kokouksiin voi jokainen sen jäsen lähettää enintään kolme edustajaa. Valtakirjassa on mainittava äänioikeuden käyttäjä. Aluejärjestön kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Sama henkilö voi edustaa vain yhtä jäsentä.

Aluejärjestön kokouksessa on äänivalta aluejärjestön jäsenmaksuvelvollisuutensa suorittaneella jäsenellä.

Kunniapuheenjohtajilla ja -jäsenillä on aluejärjestön kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Aluejärjestön ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus pitää sitä tarpeellisena taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii määrätyn asian käsittelemiseksi. Kokous on tällöin kutsuttava koolle kahden (2) kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Ylimääräinen kokous voidaan pitää tarvittaessa myös aluejärjestön kokouksen niin päättäessä.

7: Kokouskutsut

Hallituksen on kutsuttava aluejärjestön kokous koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta sekä aluejärjestön ylimääräinen kokous vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta jäsenille lähetettävillä kirjallisilla kutsuilla.

8: Aluejärjestön hallitus

Aluejärjestön hallituksen muodostavat puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa sekä kuusi (6) jäsentä.

Puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi.

Ensimmäisellä kerralla valituista määrätään arvalla toinen varapuheenjohtajista sekä puolet jäsenistä yhden vuoden jälkeen erovuoroon. Sen jälkeen eroamien tapahtuu vuoron mukaan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

Hallitus valitsee ja vapauttaa aluejärjestön ylimmän toimihenkilöjohtajan, joka johtaa aluejärjestön päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Hallituksen tehtävänä on hoitaa aluejärjestön asioita lain, näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti sekä edustaa yhdistystä. Sen mukaisesti hallituksen tulee:

 1. päättää aluejärjestön kokousten koolle kutsumisesta ja valmistella esitettävät asiat
 2. asettaa tarpeelliset valiokunnat ja työryhmät sekä päättää niiden tehtävistä
 3. hyväksyä jäsenet ja pitää jäsenluetteloa
 4. hoitaa aluejärjestön taloutta ja tilinpitoa sekä laatia vuosikertomus, toimintasuunnitelmat ja talousarvioesitykset
 5. valmistella aluejärjestön strategia vuosikokousten päätettäväksi

9: Tili- ja toimintakausi sekä tilintarkastus

Aluejärjestön tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarpeellisine asiakirjoineen on jätettävä tilintarkastajalle / toiminnantarkastajalle vähintään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan / toiminnantarkastajan on annettava hallitukselle kirjallinen lausuntonsa vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

10: Nimen kirjoittaminen

Aluejärjestön nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja aluejohtaja, kumpikin yksin, sekä hallituksen varapuheenjohtajat yhdessä tai toinen heistä hallituksen siihen erikseen oikeuttaman henkilön kanssa.

11: Muut määräykset

11.1: Antidopingtoiminta

Aluejärjestön jäsenet sitoutuvat antidopingtoimintaan ja noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa urheilun antidopingsäännöstöä.

11.2: Eettinen toiminta

Aluejärjestön kokouksessa voidaan vahvistaa eettisiä sääntöjä ja suosituksia. Aluejärjestön jäsenet sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voimassa olevia eettisiä säännöstöjä. Jäsen on velvollinen aluejärjestön pyynnöstä antamaan selvityksen urheilun eettistä perustaa vakavasti vahingoittavasta toiminnastaan.

11.3: Urheilun oikeusturvalautakunta

Urheilun oikeusturvalautakunnan tehtävänä on toimia urheilun riippumattomana valituselimenä. Aluejärjestön jäsenet sitoutuvat noudattamaan Urheilun oikeusturvalautakunnasta annettuja sääntöjä ja määräyksiä, elleivät jäsenet ole muun vastaavan oikeusturvaelimen piirissä.

12: Sääntöjen muuttaminen

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, mikäli 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä aluejärjestön kokouksessa muutosta kannattaa.

13: Aluejärjestön purkaminen

Aluejärjestön purkautuminen edellyttää kahdessa 4–6 kuukauden väliajoin pidetyissä kokouksissa kahdennentoista pykälän edellytyksin tehtyä päätöstä.

Kun aluejärjestön purkamisesta on päätetty, on päätettävä aluejärjestön varojenluovuttamisesta aluejärjestön päämäärien mukaiseen toimintaan.

Ladattava tiedosto

Voit lukea Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n säännöt myös alla olevasta PDF-tiedostosta.