Säännöt

Tälle sivulle on koottu Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n säännöt. 

1: Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Liikunta ry, epävirallinen
lyhenne Pokali. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on The Sports
Federation of North Karelia. Näissä säännöissä käytetään
yhdistyksestä nimeä aluejärjestö, jonka kotipaikka on Joensuun
kaupunki ja toiminta-alue on Pohjois-Karjalan maakunta.
Aluejärjestön virallinen kieli on suomi. Aluejärjestö voi kuulua
jäsenenä valtakunnallisiin liikunta- ja urheilujärjestöihin sekä
maakunnallisiin yhteistyöjärjestöihin ja -organisaatioihin.

2: Tarkoitus

Aluejärjestö on maakunnallinen liikunnan ja urheilun asiantuntija-,
kehittämis- ja yhteistyöjärjestö, jonka päätehtävänä on
pohjoiskarjalaisten hyvinvoinnin edistäminen liikunnan ja urheilun
avulla sekä liikuntakulttuurin elinvoimaisuuden ja monipuolisuuden
varmistaminen.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Aluejärjestön tarkoituksena on johtaa liikunnan ja urheilun
kehitystä toimialueellaan sekä toimia liikunnan ja urheilun
edunvalvojana.

3: Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö itse tai yhteistyössä
eri tahojen kanssa:
- Edistää liikunta- ja urheilukulttuurin yleistä sekä maakunnallista
ja paikallista strategia- ja kehitystyötä.
- Edistää liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden
toteuttamista.
- Tuottaa voittoa tuottamatta jäsenistölleen, valtakunnallisille
liikuntajärjestöille tai niiden alueorganisaatioille, alueen
urheiluseuroille sekä muille liikuntaa ja urheilua harrastaville
yhteisöille palveluja ja tuotteita.
- Toteuttaa sekä edistää liikunta- ja urheilukulttuuriin liittyvää
koulutusta, tutkimusta, tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä muuta
viestintää.
- Osallistuu liikuntaa sekä urheilua edistäviin
kehittämishankkeisiin.
- Järjestää liikuntaan ja urheiluun liittyviä tapahtumia sekä muita
tilaisuuksia.
- Kerää, tallentaa ja hyödyntää liikunta- ja urheiluperinnettä.

Toimintansa tukemiseksi aluejärjestö hankkii varoja ottamalla
vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, perimällä
jäseniltään jäsenmaksuja, järjestämällä liikunta- ja
urheilutapahtumia, keräyksiä, arpajaisia, harjoittamalla kopiointija
julkaisutoimintaa sekä välittämällä liikuntaan liittyvää
materiaalia ja palveluja.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Aluejärjestö voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista
irtainta ja kiinteää omaisuutta, kuten kiinteistöjä.

4: Jäsenet

Aluejärjestön jäseniksi voivat liittyä Pohjois-Karjalassa toimivat
rekisteröidyt valtakunnalliset urheilu- ja liikuntajärjestöt tai
niiden rekisteröidyt alueelliset ja maakunnalliset organisaatiot
sekä muut urheilua ja liikuntaa edistävät maakunnalliset
oikeustoimikelpoiset yhdistykset ja rekisteröidyt säätiöt sekä
urheilua ja liikuntaa harjoittavat urheiluseurat tai organisaatiot,
sekä muut yhdistykset, jotka aluejärjestön hallitus kirjallisen
hakemuksen perusteella jäseniksi hyväksyy.

Aluejärjestön jäseniltä peritään jäsenmaksu, jonka suuruuden
aluejärjestön kokous päättää. Jäseniltä voidaan periä maksuja
aluejärjestön palvelujen käyttämisestä. Jäsen voi erota tekemällä
siitä kirjallisen ilmoituksen aluejärjestön hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta aluejärjestön kokouksessa. Eroaminen tulee voimaan välittömästi, mutta jäsenvelvoitteet jatkuvat sen kalenterivuoden loppuun, jonka aikana eroamisesta on ilmoitettu.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei enää täytä näissä säännöissä
määrättyjä jäsenyyden edellytyksiä, toimii näiden sääntöjen
vastaisesti tai menettelyllään huomattavasti vahingoittaa
yhdistystä. Erottamispäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan
tulleen asianomaisen tietoon viisi (5) vuorokautta sen jälkeen, kun
päätös on lähetetty sille kirjeessä tai sähköpostitse. Hallitus voi
katsoa jäsenen eronneeksi, mikäli jäsen on jättänyt jäsenmaksun
maksamatta kahtena (2) peräkkäisenä vuotena.
Päätöksestä voi valittaa urheilun oikeusturvalautakunnalle sen
mukaan kuin siitä on erikseen määrätty.

5: Huomioimiset

Henkilö, joka pitkän aikaa on toiminut ansiokkaasti aluejärjestön
puheenjohtajana, voidaan aluejärjestön kokouksen yksimielisellä
päätöksellä kutsua aluejärjestön kunniapuheenjohtajaksi.

Henkilö, joka pitkän aikaa on erityisen ansiokkaasti edistänyt
aluejärjestön tarkoituksen toteuttamista, voidaan aluejärjestön
kokouksen yksimielisellä päätöksellä kutsua aluejärjestön
kunniajäseneksi. Kunniapuheenjohtajat ja -jäsenet eivät suorita
jäsenmaksua.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Aluejärjestön jäsenille ja yksityisille henkilöille sekä yhteisöille
myönnettävistä ansiomerkeistä ja muista kunnianosoituksista
määrätään ansiomerkkisäännöissä, jotka aluejärjestön hallitus
hyväksyy.

6: Aluejärjestön toimielimet

Yhdistyksen toimielimet ovat päätäntävaltaa käyttävänä yhdistyksen kokous ja toimeenpanevana elimenä hallitus. Hallitus voi lisäksi asettaa apuelimikseen jaoksia ja työryhmiä sekä päättää niiden tehtävistä ja toimivallasta.

Yhdistyksen varsinainen kokous kokoontuu kaksi kertaa vuodessa,
kevätkokous maalis-toukokuussa ja syyskokous loka-joulukuussa.

Yhdistyksen kokoukseen voi etäosallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouskutsussa määritellyllä tavalla. Kutsu ja esityslista yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen lähetetään vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille ja ylimääräiseen kokoukseen vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta.

Kevätkokouksen asiat
1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt
a. puheenjohtaja
b. sihteeri
c. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d. ääntenlaskijat
3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Hyväksytään työjärjestys
6. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja esitetään
tilintarkastajien kertomus sekä vahvistetaan tilinpäätös
7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
8. Päätetään ehdollepanotoimikunnan asettamisesta
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
10. Päätetään kokous

Ehdollepanotoimikuntaan valitaan puheenjohtaja ja 2-4 jäsentä.
Ehdollepanotoimikunnan sihteerinä toimii yhdistyksen aluejohtaja.
Ehdollepanotoimikunnan tehtävänä on valmistella syyskokouksessa tapahtuvia hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valintaa.

Syyskokouksen asiat
1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt
a. puheenjohtaja
b. sihteeri
c. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d. ääntenlaskijat
3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Hyväksytään työjärjestys
6. Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
7. Hyväksytään talousarvio seuraavaa tilivuotta varten
8. Valitaan erovuoroisten tilalle
a. hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
b. varapuheenjohtaja joka toinen vuosi sekä
c. muut hallituksen jäsenet
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa, joiden on oltava joko KHT tai
HTM, ja heidän varahenkilönsä
10. Päätetään jäsenyydestä eri järjestöissä
11. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksuista
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
13. Päätetään kokous

Yhdistyksen kokouksen tehtäviin kuuluu lisäksi päättää yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus pitää sitä tarpeellisena tai mikäli vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta vaatii määrätyn asian käsittelemiseksi, jolloin kokous on kutsuttava koolle kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Asiat, jotka yhdistyksen jäsen haluaa yhdistyksen varsinaisessa
kokouksessa käsiteltäväksi, on esitettävä kirjallisesti
hallitukselle viimeistään 30 päivää ennen yhdistyksen varsinasta
kokousta.

Sellaisia asioita, joita ei ole kokouskutsussa mainittu voidaan
ottaa kokouksessa käsiteltäväksi tai päätettäväksi, mikäli 3/4
kokouksessa läsnä olevista ja äänioikeutetuista jäsenistä sitä
kannattaa, kuitenkin huomioon ottaen yhdistyslain 24 § määräykset.

Yhdistyksen kokouksessa on äänivalta yhdistyksen
jäsenmaksuvelvollisuutensa suorittaneella jäsenellä. Sama henkilö
voi edustaa vain yhtä jäsentä. Yhdistyksen kokouksessa on kullakin
jäsenellä yksi ääni.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Yhdistyksen kokouksen avaa yhdistyksen puheenjohtaja, minkä jälkeen kokous järjestäytyy. Yhdistyksen kokouksessa ja muissa toimielimissä asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7: Aluejärjestön hallitus

Aluejärjestön hallituksen muodostavat puheenjohtaja, kaksi
varapuheenjohtajaa sekä 4-6 jäsentä.

Puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja hallituksen jäsenet valitaan
kahdeksi kalenterivuodeksi.

Ensimmäisellä kerralla valituista määrätään arvalla toinen
varapuheenjohtajista sekä puolet jäsenistä yhden vuoden jälkeen
erovuoroon. Sen jälkeen eroamien tapahtuu vuoron mukaan.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä yhteensä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

Hallitus valitsee ja vapauttaa aluejärjestön ylimmän
toimihenkilöjohtajan, joka johtaa aluejärjestön päivittäistä
hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Hallituksen tehtävänä on hoitaa aluejärjestön asioita lain, näiden
sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti sekä edustaa yhdistystä. Sen mukaisesti hallituksen tulee:

1. päättää aluejärjestön kokousten koolle kutsumisesta ja
valmistella esitettävät asiat
2. asettaa tarpeelliset valiokunnat ja työryhmät sekä päättää niiden
tehtävistä
3. hyväksyä jäsenet ja pitää jäsenluetteloa
4. hoitaa aluejärjestön taloutta ja tilinpitoa sekä laatia
vuosikertomus, toimintasuunnitelmat ja talousarvioesitykset
5. valmistella aluejärjestön strategia vuosikokousten päätettäväksi

8: Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai aluejohtaja,
kumpikin yksin, sekä hallituksen varapuheenjohtajat joko yhdessä tai toinen heistä hallituksen siihen oikeuttaman toimihenkilön kanssa.

9: Tili- ja toimintakausi sekä tilintarkastus

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarpeellisine
asiakirjoineen on toimitettava tilintarkastajille hyvissä ajoin
ennen yhdistyksen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava
lausuntonsa vähintään 15 vuorokautta ennen yhdistyksen
kevätkokousta.

10: Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen varsinainen
kokous vähintään 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä. Jos
sääntömuutos ei saa 3/4 enemmistöä, mutta kuitenkin yli puolet
kannattaa sääntömuutosta, on muutosehdotus tuotava kolmen kuukauden kuluessa uudelleen yhdistyksen kokouksen käsittelyyn. Jos siinä kokouksessa yli puolet kannattaa muutosta, se hyväksytään.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

11: Aluejärjestön purkaminen

Aluejärjestön purkautuminen edellyttää kahdessa 4-6 kuukauden
väliajoin pidetyissä kokouksissa kymmenennen pykälän edellytyksin tehtyä päätöstä.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Kun aluejärjestön purkamisesta on päätetty, on purkamisesta
ilmoitettava jäsenille ja yhdistysrekisteriin, sekä päätettävä
aluejärjestön varojenluovuttamisesta aluejärjestön päämäärien
mukaiseen toimintaan.

12: Muut määräykset

12.1: Antidopingtoiminta

Aluejärjestön jäsenet sitoutuvat antidopingtoimintaan ja
noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa urheilun
antidopingsäännöstöä.

12.2: Eettinen toiminta

Aluejärjestön kokouksessa voidaan vahvistaa eettisiä sääntöjä ja
suosituksia. Aluejärjestön jäsenet sitoutuvat noudattamaan
kulloinkin voimassa olevia eettisiä säännöstöjä. Jäsen on
velvollinen aluejärjestön pyynnöstä antamaan selvityksen urheilun
eettistä perustaa vakavasti vahingoittavasta toiminnastaan.

12.3: Urheilun oikeusturvalautakunta

Urheilun oikeusturvalautakunnan tehtävänä on toimia urheilun
riippumattomana valituselimenä. Aluejärjestön jäsenet sitoutuvat
noudattamaan Urheilun oikeusturvalautakunnasta annettuja sääntöjä ja määräyksiä, elleivät jäsenet ole muun vastaavan oikeusturvaelimen piirissä.

12.4: Yhteinen vastuullisuusohjelma

Aluejärjestö noudattaa urheiluyhteisön kulloinkin voimassa olevaa
yhteistä vastuullisuusohjelmaa.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Siltä osin kuin näissä säännöissä ei ole mainittu muita määräyksiä,
noudatetaan yhdistyslakia.

Ladattava tiedosto

Voit lukea Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n säännöt myös alla olevasta PDF-tiedostosta.