Peruskoulun tilauskoulutukset

Pohjois-Karjalan Liikunta tarjoaa tilauskoulutuksia peruskouluille. Tietoja koulutusten sisällöstä on listattu tälle sivulle. 

Tarkempia tietoja ja tarjouspynnöt koulutuksista voit jättää lasten ja nuorten liikunnan kehittäjälle Jonna Vaskoselle, puh. 050 307 8152 tai sähköpostilla jonna.vaskonen(at)pokali.fi. 

Toiminnallinen oppiminen, alakoulu (kesto 2+2 h)

Toiminnallisen oppimisen koulutus on tarkoitettu esiopettajille, alakoulun opettajille, avustajille, aamu– ja iltapäivätoiminnan ohjaajille. Toiminnallisuus ja liikkuminen on lapsille oppimisen väline. Toiminnallisuutta voi hyödyntää koulussa kaikkien oppiaineiden opetuksessa. Pienikin toiminnallinen tai liikunnallinen hetki kesken tunnin rauhoittaa, auttaa paremmin keskittymään sekä lisää tarkkaavaisuutta tuleviin tehtäviin. Liikunnan positiivinen vaikutus koulumenestykseen on havaittu erityisesti matematiikassa. Liikunnallisilla aktiviteeteilla on suuri merkitys aivojen kehittymiseen ja hyvinvointiin sekä sitä kautta myös oppimiseen.

Toiminnallinen oppiminen, yläkoulu (kesto 3 h)

Toiminallisen oppimisen koulutus on tarkoitettu yläkoulun opettajille. Toiminnallisuus ja liikkuminen ovat nuorille oppimisen välineitä. Toiminnallisuutta voi hyödyntää koulussa kaikkien oppiaineiden opetuksessa. Pienikin toiminnallinen hetki kesken tunnin rauhoittaa, auttaa keskittymään sekä lisää tarkkaavaisuutta.

Liikkuva koulu työpaja; Liikunta kouluyhteisön tukena (kesto 3 h)

Koskeeko tämä minua, kun en opeta liikuntaa? Tuttu lause monessa koulussa. Miten saamme kaikille työyhteisön jäsenille onnistumisen, innostumisen ja osaamisen tunteen, kun puhumme koulupäivän liikunnallistamisesta? Tämä koko työyhteisölle suunnattu 2-3 tunnin koulutus voidaan toteuttaa esim. yt-ajalla tai veso-koulutuksena.

Koulutus haastaa työyhteisöä tarkastelemaan koulu- ja työpäivän aikaisen liikkumisen vaikutuksia koko kouluyhteisön (oppilaat ja työntekijät) hyvinvoinnin kannalta sekä tuo esille keinoja toiminnan kehittämiseksi.

Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat:

 • koulukohtainen kehittämistyö
 • koulupäivän liikunnallistamisen keinot
 • henkilökunnan osallisuus koulupäivän liikunnallistamisessa
 • liikunnan ja oppimisen välinen yhteys
 • henkilökunnan liikkumisen ja hyvinvoinnin edistäminen

Liikkuva koulu työpaja 2; Kehitä ja vakiinnuta (kesto 2-4 h)

Työpajan tavoitteena on tukea kolujen Liikkuva koulu kehittämistyön jatkuvuutta ja toiminnan pysyvyyttä. Kehitä ja vaikuta työpajan sisällöt on suunniteltu sellaisten koulujen työyhteisöille, jotka ovat tehneet Liikkuva koulu kehittämistyötä jo useamman vuoden ajan.

Työpaja suunnitellaan yhdessä koulun tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Valittavana on viisi teemaa, joista valitaan 1-2 / työpaja.

Tarjolla olevat teemat:

 • Liikkuva koulu osana työyhteisön arkea
 • Oppilaiden osallisuus Liikkuvassa koulussa
 • Koulupäivän uudet rakenteet
 • Yhteistyöstä voimaa
 • Tapahtumat osana Liikkuvaa koulua

Toiminnallisen oppimisen työpajat (kesto 2-3 h)

Käytännönläheiset työpajat on tarkoitettu esi- ja alakoulujen opettajille sekä koulunkäynninohjaajille.

Valittavana on:

 • Aktivoiva oppimisympäristö
 • Toiminnallisuus tavaksi
 • Materiaaleista on moneksi

Jonot mataliksi (6 x 1,5 h)

Jonot mataliksi -koulutuskokonaisuuden tavoite on lisätä oppilaiden aktiivisuutta liikuntatunneilla. Koulutuksissa keskeisenä painopisteenä ovat aktiivisuus, koettu pätevyys ja sosiaalinen tekemisen meininki. Koulutukset ovat toiminnallisia tilaisuuksia, jossa osallistujat pääsevät kokeilemaan käytännössä liikuntatehtäviä sekä vaihtamaan ideoita ja mielipiteitä tehtävistä. Tekemisen yhteydessä käydään läpi koulutuksen sisältämää materiaalia sekä teoriatietoa toiminnan perusteista.

Jonot mataliksi -liikuntatuntien päämäärä on tukea lasten elämän kestävän liikuntainnostuksen syntymistä. Jonot mataliksi -liikuntatunneilla jokaiselle lapselle luodaan aito mahdollisuus onnistua sekä osallistua tekemiseen. Taitavilla opetusjärjestelyillä voidaan ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja häiriökäyttäytymistä.

Tämä vaatii meiltä kaikilta asenneilmaston muutosta, uusia toimintamalleja ja -tapoja sekä uutta esimerkkiä. Jonot mataliksi -koulutukset ovat kaikkea tätä!

Koulutusten teemat

 • Pelit ja leikit
 • Heikko sisäliikuntatila
 • Oppilaan itsetunnon tukeminen
 • Yhdessä kisaillen
 • Motoriset perustaidot luokille 1-2
 • Motoriset perustaidot luokille 3-6

Helposti liikkeelle: käytännön liikuntavinkkejä opettajille (kesto 3 h)

Helposti liikkeelle -koulutus tarjoaa runsaasti käytännön vinkkejä ja uusia toiminnallisia ideoita koululiikuntaan. Koulutus on kestoltaan 3 tuntia ja se on suunniteltu toteutettavaksi esim. Veso-päivän yhteydessä.

Liikkujaksi: innosta vähän liikkuvat onnistumaan (kesto 6 h)

Joka kolmas lapsi liikkuu terveytensä kannalta liian vähän. Liikkumisen vähäisyyteen on useita eri syitä: motorinen kömpelyys, oppimisvaikeudet, ylipaino jne. Liikkujaksi -koulutuksessa pohditaan keinoja vähän liikkuvien lasten liikunta-aktiivisuuden lisäämiseksi.

Liikkuva koulu: hyvinvoinnin vuosikello -työpaja (kesto 2-3 h) UUTUUS!

Työpajan tavoitteena on tukea koulujen aktiivisen toimintakulttuurin vakiintumista ja pitkäjänteistä kehittämistyötä.  Työpaja tarjoaa konkreettisia keinoja sekä tukea jäsentää Liikkuva koulu -toimintaa osaksi koulun arkea. Työpajaan osallistuvat koulun henkilökunta ja oppilasedustus.