Vuoden 2018 kuntakartoitus julkaistu

14.5.2019


Liikunnan asema vakaa Pohjois-Karjalan kunnissa

 

Pohjois-Karjalan Liikunta ry (Pokali) teki kevään 2019 aikana kuntakartoituksen vuodelta 2018 liittyen Pohjois-Karjalan kuntien liikunta-asioihin. Edellinen kuntakartoitus tehtiin v.2014. Kuntakartoituksessa selvitettiin mm. kuntien liikuntatoimen käyttömenoja ja urheiluseura-avustuksia, henkilötyövuosia, urheiluseurojen määriä ja avustettavia seuroja, liikuntapaikkoja ja käyttömaksuja. Kuntakartoitus oli osa maakuntaliiton rahoittamaa Pokalin Tulevaisuuden liikuntakunta -hanketta (Tuli), joka päättyi 30.4.2019.


Pohjois-Karjalan kuntien liikuntatoimien yhteenlasketut käyttömenot vuonna 2018 olivat yli 19 miljoonaa euroa (119 €/asukas). Koko Suomen vastaava luku on Opetus- ja kulttuuriministeriön Liikuntatoimi tulevaisuuden kunnassa -julkaisun mukaan noin 132 €/asukas vuonna 2017. Pohjois-Karjalan kuntien liikuntatoimien käyttömenot ovat kasvaneet hiukan viime vuosin. Vuonna 2014 tehdyn kartoituksen mukaan pohjoiskarjalaisten kuntien käyttömenot olivat noin 17,5 miljoonaa euroa (107 €/asukas).


Pohjois-Karjalan kuntien liikuntatoimen tehtävissä ja liikuntapaikkojen kunnossapidossa työskentelevien henkilötyövuosien määrä vuonna 2018 oli 128,7 henkilötyövuotta, joka on noin 1,5 henkilötyövuotta enemmän kuin vuoden 2014 kartoituksen mukaan. Muutokset kuntakohtaisissa henkilötyövuosissa selittyvät osin sisäisistä siirroista esimerkiksi teknisestä toimesta liikuntatoimen puolelle, mutta osassa kuntia on myös huomioitu liikunnan tärkeys lisäämällä henkilöstöresursseja.


Pohjois-Karjalan kunnat myönsivät liikunta- ja urheiluseuroille avustuksia vuonna 2018 yhteensä noin 605 000 euroa (3,73 €/asukas). Edellisessä kartoituksessa tilanne oli myönnettyjen seura-avustusten kokonaismäärän suhteen noin 580 000 euroa (3,53 €/asukas), joten avustuksien kokonaismäärä on noussut. Huomioarvoisia ovat kuntakohtaiset erot, sillä kaikkiaan seitsemässä kunnassa seura-avustusten määrä on noussut ja kuudessa laskenut.


Suomessa on Lipas-järjestelmän mukaan yli 37 000 liikuntapaikkaa, joista 63 prosenttia on kuntien rakentamia ja ylläpitämiä. Pohjois-Karjalassa on liikuntaviranhaltijoilta saadun tiedon mukaan kaikkiaan 988 liikuntapaikkaa, joista kuntien ylläpitämiä on 70 prosenttia.


Liikuntapaikkamaksujen suhteen Pohjois-Karjalan kunnissa tilannetta voidaan pitää kohtuullisen hyvänä. Kuntien ns. perusliikuntapaikat (mm. liikuntahallit, koulujen salit, urheilu- ja palloilukentät) olivat arkisin pääosin maksuttomia lapsille ja nuorille. Uimahallit, jäähallit ja kuntosalit olivat pääosin maksullisia myös lapsille ja nuorille.


Maakunnassa on 268 liikunta- ja urheiluseuraa. Kuntien avustusta saa kaikkiaan 156 liikunta- ja urheiluseuraa. Edellisessä kartoituksessa oli 269 seuraa, joten seurojen lukumäärän voidaan todeta pysyneen tasaisena.


Pohjois-Karjalan kuntien liikuntaviranhaltijat näkevät liikunnan tulevaisuuden omissa kunnissaan poikkeuksetta myönteisenä. Päättäjien, viranhaltijoiden ja kuntalaisten keskuudessa liikunnan asema on vahvistunut.


Johtopäätökset


Kuntien vastuulla on järjestää liikuntapalveluja, tukea kansalais- ja seuratoimintaa sekä rakentaa ja ylläpitää liikuntapaikkoja. Liikunnan kehittämisen tulee kuulua liikuntatoimen lisäksi kunnan kaikkien toimialojen tehtäviin.


Tulevaisuudessa tulee varmistaa, että Pohjois-Karjalan kunnissa resursoidaan kuntalaisten hyvinvointia edistävien liikunnan peruspalvelujen tuottamiseen riittävä, ammattitaitoinen ja osaamistaan kehittävä henkilökunta.


Kuntien myöntämien seura-avustusten määrä on jonkin verran noussut. Kuntien myöntämien avustusten ja maksuttomien liikuntapaikkojen avulla liikunnan harrastamisen kustannukset saadaan pidettyä matalalla tasolla.
Tulevaisuudessa tulee varmistaa yhteiskunnan taloudellisen tuen jatkuminen liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnalle.


Liikuntapaikkamaksujen suhteen Pohjois-Karjalan kunnissa tilannetta voidaan pitää kohtuullisen hyvänä. Kuntien ns. perusliikuntapaikat mm. liikuntahallit, koulujen salit, urheilu- ja palloilukentät, olivat vuonna 2018 pääosin arkisin maksuttomia lapsille ja nuorille. Jatkossa on edelleen tärkeää, että kunnissa nähdään liikuntapaikkojen maksuttomuus tai maksujen kohtuullisuus tärkeänä itseisarvona kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä, tasaarvoisten liikuntapalvelujen tuottamisessa ja liikunnan kansalaistoiminnan tukemisessa.


Aiemmissa kartoituksissa esillä olleita puutteita kuntien liikuntapaikkojen osalta on korjattu ja pääosin kunnat ovat tyytyväisiä liikuntapaikkatilanteeseensa. Rakennetun liikuntaympäristön lisäksi pohjoiskarjalaisen luonnon monipuoliset mahdollisuudet omatoimisille liikunnalle on tärkeää hyödyntää.


Liikunta- ja urheiluseurojen määrä on pysynyt Pohjois-Karjalassa varsin vakaana. Pohjoiskarjalaisille liikunta- ja urheiluseuroilla on keskeinen asema pohjoiskarjalaisten liikuttajina sekä sosiaalisen ja kulttuurisen pääoman synnyttäjinä. Tulevaisuudessa on varmistettava kansalaistoiminnan jatkuvuuden ja edellytysten turvaaminen, seuratoiminnan vapaaehtoisten osaaminen, jaksaminen ja innostuminen sekä toiminnan uudistaminen ja kehittäminen. Hyvä asia on, että monissa kunnissa on entistä enemmän urheiluseurojen ohella myös muita liikuntaa järjestäviä tahoja, joita myös useimmissa kunnissa tuetaan taloudellisesti.


Suureena haasteena etenkin syrjäisissä Pohjois-Karjalan kunnissa ovat ikääntyminen ja väestön väheneminen. Vaikka liikuntaolosuhteet olisivat kunnossa, niin liikuntapalvelujen tarjoajien väheneminen ja mm. urheiluseuratoimintaan osallistuvien aktiivien ikääntyminen tulevat tulevaisuudessa aiheuttamaan haasteita.


Yksinäisyys ja syrjäytyneisyys ja näistä johtuva liikkumattomuus ovat ongelmia myös isommissa kunnissa. Tämän takia on tärkeää, että liikuntaolosuhteita hyödynnetään entistä paremmin tulevaisuudessa liikkumattomien ja vähän liikkuvien saamiseksi liikkeelle.


Lisätietoja kuntakartoituksesta aluejohtaja Jari Hurskaiselta (jari.hurskainen@pokali.fi, puh. 040 546 5236).

Liitteet