Pohjois-Karjalassa tiedostetaan liikunnan merkitys terveyden ja hyvinvoinnin kannalta

2.11.2017

Pohjois-Karjalan Liikunta ry (Pokali) toteutti yhteistyössä kuntien kanssa kaikkia pohjoiskarjalaisia koskevan liikuntakyselyn ajalla 20.8.-10.9.2017 kuntien hyvinvointiyön tueksi. Vastauksia kertyi 4470.

Kysely toteutti liikuntalakia, jonka mukaan jokaisen kunnan tulee kuulla asukkaitaan liikuntaa koskevissa päätöksissä. Samalla kerättiin kunta- ja maakuntakohtaista perustietoa Pohjois-Karjalan asukkaiden liikkumisesta sekä selvitettiin kuntakohtaiset liikuntaindikaattorit.

Yhteisesti sovitut Pohjois-Karjalan kuntien liikuntaindikaattorit ovat: 1. Vähintään 2 kertaa viikossa liikkuvat kuntalaiset 2. Liikuntaa kansallisen liikuntasuosituksen mukaan harrastavat kuntalaiset 3. Urheiluseuratoimintaan osallistuvat kuntalaiset 4. Harrastetuimmat liikuntamuodot kunnassa 5.Liikuntapalvelujen riittävyys kunnassa 6. Riittävä tiedotus liikuntapalveluista.

Yhteisiä liikuntaindikaattoreita käytetään mm. kuntien hyvinvointikertomuksissa ja -suunnitelmissa sekä erilaisissa muissa strategia-asiakirjoissa. Nämä tiedot kerätään jatkossa Pohjois-Karjalan kunnissa vähintään valtuustokausittain. 

Kyselyn keskeisimmät johtopäätökset

Pohjoiskarjalaiset harrastavat liikuntaa usein; 85,5 % vähintään kaksi kertaa viikossa. Kansallisen liikuntasuosituksen mukaan pohjoiskarjalaiset liikkuvat suunnilleen samalla tasolla, kuin muut suomalaiset. Koulutustaustalla ei vaikuta olevan merkittäviä vaikutuksia liikuntaharrastuksen määrään, urheiluseuratoimintaan osallistumiseen tai haluun panostaa taloudellisesti liikuntaharrastukseen. Enemmän edellä mainittuihin vaikuttavat ikä ja työtausta.

Kysely antaa viitteitä liikunnan eriarvoistumisesta. Erityisesti työttömät sekä monet opiskelijat ja eläkeläiset kokevat liikuntapalvelut kalliiksi, syrjäseuduilla asuvien mahdollisuudet liikuntaharrastuksiin ovat rajoitetut ja työelämässä olevia rajoittavat työaikoihin sopimattomat liikunta-aikataulut. Nuoria liikunta motivoi vähiten eri ikäryhmistä, joten uusien liikuntamuotojen kehittämistä ja tarjontaa on tuettava. Liikuntaharrastuksen kustannukset halutaan pitää matalina.

Kyselyn perusteella liikunnan merkitys terveyden ja hyvinvoinnin kannalta tiedostetaan hyvin. Urheiluseuratoimintaan osallistutaan aktiivisesti; kyselyyn vastanneista 28 % ilmoitti osallistuvansa urheiluseuratoimintaan jollain tavoin. Liikuntapalveluihin sekä niistä tiedottamiseen ollaan pääsääntöisesti tyytyväisiä. Naisten ja miesten liikunta-aktivisuudessa ei ole merkittäviä eroja. Liikkumattomien saamiseksi liikkeelle keskeistä on motivointi ja tuki sekä aika liikkumiselle. Eläkeläiset liikkuvat useimmin yli 3 kertaa viikossa. Eniten liikkumattomia on 36-49 –vuotiaiden ikäryhmässä. Kävely, lenkkeily ja pyöräily ovat pohjoiskarjalaisten suosituimmat liikuntamuodot.

 

Lisätietoja

Jari Hurskainen puh. 040 5465236, jari.hurskainen@pokali.fi
aluejohtaja, Pohjois-Karjalan Liikunta ry                                                    

 

Antti Syrjäläinen puh. 050 5941344, antti.syrjalainen@pokali.fi
hankekoordinaattori, Pohjois-Karjalan Liikunta ry